Creative director : SASAKI TAKAKO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : SASAKI TAKAKO
Planner : SAITO ASAKO , KAWASHIMA NANAE
Designer : ISHIKAWA SHOTA
Film director : FUNAKOSHI KYOKO
Photographer : KATAMURA FUMIHITO