Creative director : SATO NATSUO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : SATO NATSUO
Designer : ISHIKAWA SHOTA
Photographer : YOSHIDA TAMAKI