Creative director : SATO NATSUO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : HARADA TOMOKI
Designer : NAKAJIMA KANAKO , ITO TSUYOSHI
Photographer : TAJIMAX