Creative director : MAEDA TOMOMI
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : MAEDA TOMOMI
CM planer : KURAMITSU TETSUJI
Designer : ITO TSUYOSHI
Photographer : AOYAMA TAKAKAZU