Creative director : OGUCHI TATSUYA , AIZAWA MASATO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Planner : KURITA SHOHEI
Copy writer : KIMURA TORU
Designer : ISHIKAWA SHOTA
Photographer : USUI KAZUYOSHI
Producer : YOKOI HIDEMITSU , TAKAHASHI SHINJI