Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : TSUBOI TAKU
Designer : MASTUZAKI SUGURU