Creative director : SHIMA KOICHIRO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Designer : MATSUZAKI SUGURU