Art director : OGUCHI TATSUYA
Designer : KIHARA MOMOKO
Copy writer : ISOBE SHIGERU
Photographer : MAKINO TSUBASA