Creative director : SAITO KENJI
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : SAITO KENJI , TSUBOI TAKU
Designer : NAKAJIMA KANAKO , YAMAGUCHI NORIHISA
Photographer : MORIMOTO TETSUYA