Creative director : TAKAKO SASAKI
Art director : OGUCHI TATSUYA
Designer : MOMOKO KIHARA
Copy writer : KOTARO YOSHIOKA
Photographer : FUMIHITO KATAMURA