Creative director : SATO NASTUO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : ARASHIDA HIKARU
Designer : ITO TSUYOSHI
Photographer : DYSK