Creative director : IWAMOTO YASUAKI
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : NAKAMURA SEIKO
Designer : YOSHIZAKI MINORU , HATTORI MASATAKA , OKAMOTO KOSUKE , ASAKA HISAHO
Photographer : KANOU TSUYOSHI