Creative director : SATO NATSUO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : FUKUBE AKIHIRO , TSURUMI ITARU
Designer : ITO YUHEI