Creative director : YOSHIOKA KOTARO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : YOSHIOKA KOTARO
Designer : ITO TSUYOSHI
Photographer : USUI KAZUYOSHI