Creative director : SHINOHARA NAOKI
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : YUASA EITARO
Designer : MATSUZAKI SUGURU , MATSUZAKI JUNKO
Photographer : KEI OGATA