Creative director : SATO NATSUO
Art director : OGUCHI TATSUYA
CM planner : KIKUKAWA NAOKO
Interactive producer : MATSUZAWA TAKU
Executive producer : AOYAMA HIROKI
Photographer : AOYAMA TAKAKAZU(2) , ISOBE AKIKO(3,4) , TAJIMAX(5)
Designer : MATSUZAKI SUGURU , MASUDA TAKAYA , SAITO KAZUYOSHI
Film director : TANAKA YUSUKE