Creative director : SATO NATSUO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : SATO NATSUO
Designer : ITO TSUYOSHI
Photographer : KOJIMA TAKAHIRO
Producer : MIYAHARA HIDEO , SAKANO SHINPEI