Creative director : SATO NATSUO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : TSURUMI ITARU , MAKINO KEITA
Designer : KOUNO YOSHIHIRO
Photographer : ICHIHASHI ORIE
Film director : HAGA KAORU