Creative director : SATO NATSUO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : TSURUMI ITARU
Designer : ITO TSUYOSHI
Photographer : SHODA MASAHIRO
Stylist : KITAZAWA MOMO HISASHI
Hair & Make : KAORI WS