Creative director : IWAMOTO YASUAKI
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : YOSHIOKA KOTARO
Designer : SAITO KAZUYOSHI
Photographer : CARLOS NUNEZ
Film director : TSUKAKOSHI TADASHI(6)