Creative director : YOSHIOKA KOTARO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : YOSHIOKA KOTARO
Designer : NAKAJIMA KANAKO , ITO TSUYOSHI
Illustrator : H OSHI YORIKO