Executive producer : OORUI TOMOKI , SAKANO SHINPEI
Producer : OKAMOTO AKIHIRO , MIYAJIMA TSUYOSHI
Creative director : OGUCHI TASTE
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : OKAMOTO TAKESHI
Photographer : DYSK