Creative director : OOTANI YUJI
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : KOBAYASHI MAIKO
Designer : ITO TSUYOSHI
Photographer : ISHIKAWA SEIKO
Art : FUKUDA SATOSHI , JIRO
CG : NAKANISHI SHIN
Pruducer : KIKUCHI TAKAYUKI