Executive producer : OORUI TOMOKI , SAKANO SHINPEI
Producer : NAKAMURA KEIKO , OKAMOTO AKIHIRO , MIYAJIMA TSUYOSHI
Creative director : OGUCHI TATSUYA
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : OKAMOTO TAKESHI
Photographer : DYSK