Art director : OGUCHI TATSUYA
Cover art : OURAI YOSHINORI