Creative director : OGUCHI TATSUYA
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : TSURUMI ITARU
Designer : MAKINO KEITA
Photographer : KONO YOSHIHIRO
Director : KOJIMA TAKAHIRO