Creative director : SATO NASTUO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : TSURUMI ITARU
Designer : OGUCHI TATSUYA
Photographer : SHINTSUBO KENSHU
Director : ETO HISASHI