Creative director : SHIMA KOICHIRO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : TERUI AKIHIRO
Designer : ITO TSUYOSHI
Illustrator : SUZUKI YORIYUKI